Egzamin maturalny co rok zdaje kilkaset tysięcy młodych ludzi kończących szkoły ponadpodstawowe różnego typu. Wprawdzie matura nie jest warunkiem ukończenia szkoły, ale warto do niej przystąpić jeśli mamy w planach podjęcie studiów wyższych. Zmagania maturalne trwają kilka tygodni, a ich wyniki maturzyści poznają zazwyczaj na początku wakacji.

Język polski – obowiązkowy dla wszystkich

Język polski to przedmiot wiodący. Każdy maturzysta musi przystąpić do pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego.

W regulaminie matur są także pisemne egzaminy z matematyki i języka obcego oraz z przedmiotu wybranego przez ucznia. Ten ostatni egzamin jest na poziomie rozszerzonym.

Wielu uczniów przystępuje do większej liczby egzaminów pisemnych – łącznie można wybrać sześć przedmiotów. Ma to związek z wyborem uczelni, które podczas rekrutacji przyznają punkty za zdawanie matury z określonych przedmiotów. Im więcej przedmiotów na maturze, im lepsze wyniki uzyskane na egzaminie, tym większe szanse na zdobycie indeksu na prestiżowych kierunkach w najlepszych uczelniach.

Matura ustna z języka polskiego

W tym roku był to egzamin wyjątkowy. Po pierwsze ustną maturę przywrócono po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Po drugie Matura ustna z języka polskiego zdawana była w nowej formule.

Każdy zdający losował dwa zagadnienia. Jedno z nich określa się mianem jawnego, gdyż zaczerpnięte zostało z katalogu zagadnień opublikowanego w informatorze maturalnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie mieli dwa lata na zapoznanie się z zagadnieniami oraz opracowanie odpowiedzi na nie.

Znacznie trudniej było na drugiej części egzaminu powiązanej z pytaniami niejawnymi. Są to problemowe zagadnienia oparte na tekstach kultury innych, niż obowiązkowe lektury szkolne.

Zdający mieli 15 minut na przygotowanie się do prezentacji, a następnie 15 minut na zaprezentowanie się przed komisją. Żeby zdać ustną maturę z języka polskiego trzeba było zdobyć co najmniej 30 % z 30 punktów.

Ustna matura – nie tylko język polski

Ustne egzaminy maturalne młodzież zdaje także z języka obcego nowożytnego. Egzamin jest krótki, trwa tylko 15 minut, a maturzyści nie mają czasu na przygotowanie się do odpowiedzi.

Podobnie jak w przypadku języka polskiego, żeby zdać należy zdobyć 30 % punktów.

Za dwa lata na maturze będą trzy egzaminy ustne. Od roku 2025 maturzyści będą zdawać wybrany przez siebie przedmiot dodatkowy.