Matura ustna – czy tylko język polski?

Egzamin maturalny co rok zdaje kilkaset tysięcy młodych ludzi kończących szkoły ponadpodstawowe różnego typu. Wprawdzie matura nie jest warunkiem ukończenia szkoły, ale warto do niej przystąpić jeśli mamy w planach podjęcie studiów wyższych. Zmagania maturalne trwają kilka tygodni, a ich wyniki maturzyści poznają zazwyczaj na początku wakacji.

Język polski – obowiązkowy dla wszystkich

Język polski to przedmiot wiodący. Każdy maturzysta musi przystąpić do pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego.

W regulaminie matur są także pisemne egzaminy z matematyki i języka obcego oraz z przedmiotu wybranego przez ucznia. Ten ostatni egzamin jest na poziomie rozszerzonym.

Wielu uczniów przystępuje do większej liczby egzaminów pisemnych – łącznie można wybrać sześć przedmiotów. Ma to związek z wyborem uczelni, które podczas rekrutacji przyznają punkty za zdawanie matury z określonych przedmiotów. Im więcej przedmiotów na maturze, im lepsze wyniki uzyskane na egzaminie, tym większe szanse na zdobycie indeksu na prestiżowych kierunkach w najlepszych uczelniach.

Matura ustna z języka polskiego

W tym roku był to egzamin wyjątkowy. Po pierwsze ustną maturę przywrócono po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Po drugie Matura ustna z języka polskiego zdawana była w nowej formule.

Każdy zdający losował dwa zagadnienia. Jedno z nich określa się mianem jawnego, gdyż zaczerpnięte zostało z katalogu zagadnień opublikowanego w informatorze maturalnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie mieli dwa lata na zapoznanie się z zagadnieniami oraz opracowanie odpowiedzi na nie.

Znacznie trudniej było na drugiej części egzaminu powiązanej z pytaniami niejawnymi. Są to problemowe zagadnienia oparte na tekstach kultury innych, niż obowiązkowe lektury szkolne.

Zdający mieli 15 minut na przygotowanie się do prezentacji, a następnie 15 minut na zaprezentowanie się przed komisją. Żeby zdać ustną maturę z języka polskiego trzeba było zdobyć co najmniej 30 % z 30 punktów.

Ustna matura – nie tylko język polski

Ustne egzaminy maturalne młodzież zdaje także z języka obcego nowożytnego. Egzamin jest krótki, trwa tylko 15 minut, a maturzyści nie mają czasu na przygotowanie się do odpowiedzi.

Podobnie jak w przypadku języka polskiego, żeby zdać należy zdobyć 30 % punktów.

Za dwa lata na maturze będą trzy egzaminy ustne. Od roku 2025 maturzyści będą zdawać wybrany przez siebie przedmiot dodatkowy.


Opublikowano

w

przez